Pełna księgowość

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Niektóre przedsiębiorstwa, z uwagi na formę organizacyjną, bądź osiągnięcie ustawowego poziomu rocznych przychodów (2 mln euro) zobligowane są do stosowania bardziej złożonego systemu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, jaką jest pełna księgowość. Nasze biuro oferuje Państwu:

  1. Ewidencję dokumentów księgowych ( księga główna, księgi pomocnicze).
  2. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.
  3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
  4. Sporządzanie raportów dla instytucji zewnętrznych.
  5. Monitoring należności i zobowiązań.
  6. Sporządzanie sprawozdań GUS.
  7. Sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS.
  8. Sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.