ROLNICY – ZMIANY W SYSTEMIE RYCZAŁTOWYM!

Rolnicy – zmiany w systemie ryczałtowym!

19 lipca 2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o VAT. Jednym z elementów nowelizacji jest modyfikacja systemu ryczałtowego dla rolników. Zmiany będą obowiązywały od 1 listopada 2019 r.

System ryczałtowy – co to jest?

Ideą wprowadzenia systemu ryczałtowego było zrekompensowanie rolnikom podatku VAT od nabywanych przez nich środków do produkcji rolnej.

Zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 3 ustawy o VAT sprzedaż produktów rolnych oraz dostawa usług rolniczych jest zwolniona od podatku. Nie ma zatem możliwości odliczenia podatku VAT od dokonywanych zakupów. A przecież rolnik, kupując środki do produkcji rolnej,  do ceny netto ma również doliczony podatek VAT, który musi zapłacić.  Aby nieco odciążyć rolników oraz  zmniejszyć i tak wysokie koszty produkcji, wprowadzono system ryczałtowy. To nic innego jak przysługujące rolnikowi prawo do zryczałtowanego zwrotu podatku w wysokości 7%.

Jak to się odbywa?

Podatek VAT płaci rolnikowi nabywca, który jednocześnie wystawia fakturę VAT RR. Dolicza do niej 7% zryczałtowany podatek.  Rolnik otrzymuje więc zapłatę za sprzedane produkty bądź usługi  rolne wraz z  należnym 7% podatkiem.

W związku z takim zakupem nabywcy przysługuje prawo odliczenia zapłaconego rolnikowi podatku VAT. Muszą być jednak spełnione ustawowe warunki, tj:

 • nabycie produktów rolnych jest związane ze sprzedażą opodatkowaną,
 • zapłata należności nastąpiła na rachunek bankowy rolnika ryczałtowego, nie później niż 14 dnia licząc od dnia zakupu (chyba, że rolnik zawarł umowę określającą dłuższy termin płatności),
 • w dokumencie stwierdzającym dokonanie zapłaty należności zostaną podane numer i data wystawienia faktury potwierdzającej nabycie produktów albo na fakturze podano dane identyfikacyjne dowodu zapłaty.

Czy rolnik ryczałtowy ma obowiązki  z tytułu VAT?

Rolnik ryczałtowy jest zwolniony ze wszystkich obowiązków ewidencyjnych w zakresie:

 • rejestracji do celów podatku VAT,
 • wystawiania faktur VAT,
 • prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży,
 • składania deklaracji VAT oraz plików JPK.

Jakie produkty i usługi objęte są systemem ryczałtowym?

System ryczałtowy obejmuje produkty rolne i usługi rolnicze.

Zgodnie z obowiązującą definicją przez produkty rolne rozumiemy towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

Usługi rolnicze natomiast to usługi wymienione w załączniku nr 2 do ustawy o VAT. Trzeba w tym miejscu wskazać, że załącznik nr 2 stanowi katalog zamknięty produktów i usług, które mogą być objęte systemem zryczałtowanego podatku.

Niewątpliwie rozwój techniki oraz technologii powoduje, że polscy rolnicy mają możliwość produkowania coraz szerszej gamy produktów rolnych. Stąd, w ocenie resortu, wynika potrzeba zmian.

Co się zmieni?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2 pkt 20 systemem ryczałtowym zostaną objęte wszystkie towary pochodzące z własnej działalności rolniczej rolnika ryczałtowego oraz produkty roślinne i zwierzęce przetworzone w sposób inny niż przemysłowy, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym. Załącznik nr 2 do ustawy o VAT będzie uchylony. Wszystkie usługi w nim wymienione zostaną przeniesione do definicji usług rolniczych, zawartych w art. 2 pkt 21 ustawy o VAT.

W ramach rozszerzonego katalogu produktów rolnych możliwa będzie produkcja min:

 • ryb morskich,
 • orzeszków ziemnych,
 • kiwi,
 • owoców tropikalnych i podzwrotnikowych,
 • roślin wykorzystywanych perfumeryjnym i farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych ( np. bazylia mięta, lipa, oregano itp.).

Pamiętajmy jednak, że musi być spełniony dotychczasowy warunek: produkty muszą pochodzić z własnej działalności rolnika ryczałtowego.

Leave A Reply